ویزای F1  ویزایی  غیر مهاجرتی مختص دانشجویان است که تمایل به تحصیل در امریکا داشته باشند . برای اقدام ابتدا میبایست فرم پذیرش I20 را از محل مورد نظر تحصیل در امریکا دریافت نمایید و هنگامی که به سفارت میروید نشان دهید که  میتوانید از پس هزینه های خود در هنگام تحصیل در امریکا برآیید و همچنین نشان دهید پس از اتمام دوره تحصیل به کشورتان باز خواهید گشت که برای این کار نیاز به مدارک و ساپورت های مالی دارید . این ویزا یکی از انواع ویزاهایی است که بسیاری از افراد با آن به امریکا میروند به عنوان مثال در سال ۲۰۱۲ تعداد۶۵۷ هزار نفر درخواست داده اند که ۴۸۰ هزار تای آن پذیرفته شده است .